Formuláře ke stažení

Plné moci

Změna údajů/nahlášení odečtů

Žádosti/převod

? Upozornění:

V souladu s Novým občanským zákoníkem, platným od 1.1. 2014, aktualizovala Pražská plynárenská, a.s., formulář Korespondenční převod.

Prosíme o kontrolu, zda využíváte platný formulář.

Vaše pečlivé vyplnění urychlí vyřízení Vašeho požadavku. Děkujeme.

 • Žádost o připojení k distribuční soustavě - Domácnost [PDF - 87 KB]
 • Žádost o připojení k distribuční soustavě - Maloodběr [PDF - 274 KB]
 • Žádost o vyplacení přeplatku [PDF - 120 KB]
 • Ukončení smlouvy s odebráním měřidla [PDF - 131 KB]
 • Převod plynoměru (v zóně PPD / mimo zónu PPD) [PDF - 318 KB]
  Zavřít

  Vážený zákazníku,

  ještě před tím než učiníte svou závaznou nabídku a odešlete Vámi vyplněný a podepsaný formulář Převod plynoměru, Vám v souladu s Novým občanským zákoníkem, účinným od 1.1.2014 , sdělujeme údaje, o kterých jsme povinni Vás před uzavřením smlouvy informovat.

  Předsmluvní informace Pražské plynárenské, a. s.

  Pražská plynárenská, a.s., ve smyslu § 1811 a § 1820 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) sděluje budoucím zákazníkům (dále jen „Zákazník“, respektive „Zákazníci“) podstatné údaje a skutečnosti pro uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu kategorie Domácnost nebo Maloodběratel nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí kategorie Maloodběratel – domácnost a Maloodběratel – podnikatel (dále jen „Smlouva“, respektive „Smlouvy“).

  Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492, DIČ CZ60193492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen „PP“), je obchodník s plynem a elektřinou.
  číslo licence na obchod s plynem 241218964
  číslo licence na obchod s elektřinou 141015380
  číslo registrace u operátora trhu 3602
  zákaznická linka800 134 134
  e-mailová adresa callcentrum@ppas.cz
  webové stránky PP www.ppas.cz

  Vztah obchodních podmínek ke Smlouvě

  V rámci usnadnění a urychlení procesu uzavírání Smluv, nejsou některá smluvní ujednání obsažena v samotných Smlouvách, ale jsou uvedena v Obchodních podmínkách dodávky zemního plynu PP nebo v Obchodních podmínkách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí PP (dále jen „OP“), proto každá Smlouva obsahuje doložku, která odkazuje na příslušné OP. OP jsou v tištěné podobě připojeny ke Smlouvě a spolu s ní jsou předány Zákazníkovi.
  Oboustranným podepsáním Smlouvy se OP stávají nedílnou součástí Smlouvy, což znamená, že se na Zákazníka budou vztahovat i práva a povinnosti, která jsou uvedená v OP. Stane-li se, že v OP bude uvedeno ustanovení, které bude v rozporu s ujednáním uvedeným v uzavřené Smlouvě, platí ujednání uvedené ve Smlouvě. Je proto v zájmu Zákazníka, aby se s OP před uzavřením Smlouvy podrobně seznámil a v případě, že některým ustanovením nebude rozumět, aby o vysvětlení požádal zaměstnance na obchodních přepážkách PP Jungmannova 31, Praha 1 - Nové Město nebo U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, telefonicky na čísle800 134 134 nebo elektronicky na adrese callcentrum@ppas.cz. OP jsou v písemné formě dostupné na obchodních přepážkách PP a v elektronické podobě na internetových stránkách www.ppas.cz

  Uzavírání Smluv

  Zákazník může zmocnit jinou osobu, aby za něj právně jednala při uzavření, změně či ukončení Smlouvy. PP je oprávněna v tomto případě od Zákazníka požadovat, aby jeho podpis na plné moci byl úředně ověřen.

  PP Smlouvy uzavírá vždy písemně.

  Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno, na jakou dobu se Smlouva uzavírá, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
  U Smluv uzavřených na dobu určitou platí, že v případě, že Zákazník nejméně 30 dní před uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána, PP písemně neoznámí, že trvá na jejím ukončení nebo Obchodníka písemně nepožádá o pokračování platnosti Smlouvy na dobu neurčitou, Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu jednoho roku, a to i opakovaně.
  Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může Zákazník vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi PP. Smlouvu je možné ukončit též dohodou a odstoupením od Smlouvy. Odstoupit od Smlouvy je však možné jen tehdy, pokud to umožňuje zákon nebo smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě nebo OP.
  Předpokladem uzavření Smlouvy je skutečnost, že Zákazník má s příslušným provozovatelem distribuční soustavy uzavřenu smlouvu o připojení. Jedná-li se o dodávku zemního plynu, kde je distributorem společnost Pražská plynárenská distribuce, a. s., a odběrné místo Zákazníka splňuje podmínky pro připojení k jeho distribuční soustavě, PP je od Pražské plynárenské distribuce, a. s., zmocněna, aby jí zastoupila při uzavření smlouvy o připojení.
  Obchodník je oprávněn při uzavření Smlouvy od Zákazníka požadovat složení kauce nebo s ohledem k okolnostem i po jejím uzavření. Obchodník je oprávněn výši kauce stanovit až do výše trojnásobku měsíční zálohy.
  Kauci je obchodník oprávněn požadovat zejména v případech, když Zákazník projevil platební nekázeň v rámci dřívějšího smluvního vztahu s Obchodníkem nebo se opakovaně dostane do prodlení s platbami podle Smlouvy, je-li Zákazník dlužníkem jiných fyzických či právnických osob, má-li Zákazník trvalé bydliště nebo sídlo v jiném státě apod. Obchodník o složení kauce vydá Zákazníkovi potvrzení. Případné bankovní úroky z poskytnuté kauce připadají Obchodníkovi na úhradu nákladů spojených s vedením účtu.
  Kauce dle tohoto odstavce slouží jako zajištění pro případ, kdy Zákazník nedodrží platební podmínky a Obchodníkovi vznikne za Zákazníkem pohledávka po splatnosti. Nesložení kauce se považuje za podstatné porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy. V případě, že byla mezi smluvními stranami sjednána povinnost Zákazníka dát kauci Obchodníkovi před započetím dodávky plynu, vzniká povinnost Obchodníka zahájit dodávku plynu až po zaplacení kauce. Kauce nemá charakter závdavku ve smyslu ustanovení § 1808 občanského zákoníku, v platném znění. Obchodník je oprávněn započíst kauci dle tohoto odstavce na svoji splatnou pohledávku za Zákazníkem. Obchodník provede započtení v případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu z důvodu uvedeného v čl VI. bod 3. písm b) OP nebo z jiného důvodu, vznikne-li po konečném vyúčtování záloh nedoplatek. Započtení bude Zákazníkovi oznámeno v konečné zúčtovací faktuře. Kauce resp. její nezapočtená část bude Zákazníkovi vrácena po ukončení smluvního vztahu ve lhůtě do 30 dnů po vystavení konečné zúčtovací faktury. V průběhu smluvního vztahu si mohou smluvní strany ujednat změnu výše kauce. Obchodník může vrátit kauci zákazníkovi kdykoli v průběhu smluvního vztahu.
  Pro případ, kdy Zákazník uzavírá s PP Smlouvu korespondenčním způsobem pomocí formuláře – Návrh Smlouvy, který je umístěn na internetových stránkách www.ppas.cz, PP předem, ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ, vylučuje přijetí Zákazníkem podepsaného Návrhu Smlouvy, k němuž by Zákazník připojil jakýkoli dodatek nebo od jehož textu by se Zákazník jakýmkoli způsobem odchýlil.
  Uzavře-li Zákazník v postavení spotřebitele Smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory PP, může využít svého práva od uzavřené Smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, přičemž odstoupení je účinné jeho doručením obchodníkovi. Odstoupit od Smlouvy může Zákazník pouze písemně. Zákazník může využít formulář, který je i s návodem na jeho použití umístěn na internetových stránkách www.ppas.cz. Zákazník dodrží lhůtu k odstoupení, předá-li písemné odstoupení od Smlouvy poštovnímu přepravci ve lhůtě pro odstoupení.

  Řešení stížnosti

  Nebude-li Zákazník spokojen s postupem PP při uzavírání Smlouvy nebo způsobem, kterým mu byla na základě Smlouvy poskytnuta dodávka zemního plynu nebo elektřiny, může podat písemně stížnost na adresu sídla PP nebo e-mailem na adresu reklamace@ppas.cz. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo stížnost podává, co je jejím předmětem a čeho se Zákazník domáhá. Výsledek prošetření stížnosti oznámí PP písemně Zákazníkovi se sdělením, zda je stížnost důvodná či nikoliv. V případě, že stížnost bude důvodná či částečně důvodná,
  PP v oznámení uvede též uložená opatření.
  Zákazník se též může obrátit na Energetický regulační úřad, který je oprávněn rozhodovat spory o uzavření Smlouvy mezi PP a Zákazníkem a spory o omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce zemního plynu, elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce. Energetický regulační úřad též vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti podnikání v plynárenství a elektroenergetice.

  Cena a její úhrada

  Uzavřením Smlouvy dochází k dohodě o způsobu, jakým bude cena vytvořena. Tento způsob je vždy uveden v aktuálním Ceníku PP pro příslušnou komoditu. Ceníky obsahují ceny dodávky zemního plynu a ceny dodávky elektřiny.
  Cena dodávky zemního plynu se skládá ze dvou složek, regulované a neregulované části.
  Regulovaná část se týká distribuce zemního plynu a ceny za služby operátora trhu OTE, a. s., (dále jen „OTE“). Cena za distribuci zemního plynu je stanovena podle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro příslušného provozovatele distribuční soustavy. Cenu za služby OTE stanovuje Energetický regulační úřad ve svém cenovém rozhodnutí. Tato cena platí pro všechna odběrná místa ve stejné výši. Případné změny regulovaných složek ceny vyvolané vydáním nových cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu se nepovažují za změnu ceny sjednané Smlouvou.
  Neregulovaná část, označována také jako cena ostatních služeb dodávky zemního plynu, se skládá z komoditní složky ceny a z kapacitní složky ceny nebo stálého měsíčního platu. Cenu PP stanovuje na tržním principu a její výše se sjednává Smlouvou.
  K výsledné ceně se připočítává daň ze zemního plynu a daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Zdanění zemního plynu upravuje zákon číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pro odběratele z kategorie omácností jsou dodávky zemního plynu od této daně osvobozeny. DPH upravuje zákon číslo 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. V ceníku jsou jednotlivé ceny uvedeny jak bez DPH tak včetně současně platné DPH. Případné změny výše daní, které jsou vyvolány změnou obecně závazných právních předpisů, se nepovažují za změnu ceny sjednané Smlouvou.
  Cena dodávky elektřiny se skládá ze dvou složek, regulované a neregulované části.
  Regulovaná část se týká ceny služby distribuční soustavy, které zahrnují i cenu za systémové služby, cenu za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
  Cena za distribuci elektřiny se skládá z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a ceny za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu v Kč/MWh
  a ceny za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu v Kč/MWh podle sazeb distribuce elektřiny. Výši těchto cen stanovuje Energetický regulační úřad svým cenovým rozhodnutím.
  Znění cenových rozhodnutí je uveřejněno na internetové stránce
  www.eru.cz. Ceny za distribuci elektřiny se u jednotlivých distribučních společností mohou lišit.
  Případné změny regulovaných složek ceny, vyvolané vydáním nových cenových rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem, se nepovažují za změnu ceny sjednané Smlouvou.
  Neregulovaná část, označována také jako cena za dodávku elektřiny, se skládá ze stálého měsíčního platu za odběrné místo v Kč/měsíc a z ceny za spotřebovanou elektřinu ve vysokém a nízkém tarifu v Kč/MWh. Tuto cenu PP stanovuje na tržním principu a její výše se sjednává Smlouvou.
  K výsledné ceně se připočítává daň z elektřiny a DPH. Zdanění elektřiny upravuje zákon číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. DPH upravuje zákon číslo 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. V ceníku jsou jednotlivé ceny uvedeny jak bez DPH tak včetně současně platné DPH.
  Případné změny výše daní, které jsou vyvolány změnou obecně závazných právních předpisů, se nepovažují za změnu ceny sjednané Smlouvou.
  Náklady na dodávky zemního plynu nebo náklady na dodávky elektřiny se hradí průběžně zálohovým způsobem. Výši a frekvenci záloh PP se Zákazníkem dohodne tak, aby zálohové platby kryly celkovou důvodně předpokládanou spotřebu plynu nebo elektřiny na následující zúčtovací období. Pro následující zúčtovací období výši záloh může PP upravit v souvislosti se skutečnou spotřebou za předcházející zúčtovací období, nedojedná-li Zákazník s PP jinak. Zákazník může PP požádat o úpravu frekvence a výše záloh na obchodních přepážkách PP, elektronicky na internetových stránkách www.ppas.cz, přes zákaznickou linku telefonní číslo800 134 134 nebo prostřednictvím SMS na číslo 720 002 922.
  Zúčtování zaplacených záloh PP provádí v souladu s vyhláškou číslo 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek zemního plynu, elektřiny nebo tepelné energie, v platném znění, zpravidla za 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, pokud se PP se Zákazníkem nedohodnou na kratší době, nejdéle však za období 14 kalendářních měsíců.

  Změna dodavatele

  Zákazník má právo na volbu a bezplatnou změnu dodavatele zemního plynu nebo elektřiny. Hodlá-li Zákazník přejít od svého stávajícího dodavatele zemního plynu nebo elektřiny k PP, musí před uzavřením Smlouvy PP sdělit podmínky, za kterých je možné Smlouvu uzavřenou se stávajícím dodavatelem ukončit. V případě, že Zákazník PP poskytne neúplné nebo nepravdivé údaje, které způsobí, že OTE nepotvrdí změnu dodavatele ve smyslu příslušných právních předpisů, PP neodpovídá za to, že uzavřenou Smlouvu nebude moci plnit.

  Obchodní podmínky, platné od 1.1.2016
  Ceník nadstandardních služeb
  Ceník, platný od 1.1.2016

 • Převod plynoměru (mimo zónu PPD) [PDF - 317 KB]
  Zavřít

  Vážený zákazníku,

  ještě před tím než učiníte svou závaznou nabídku a odešlete Vámi vyplněný a podepsaný formulář Převod plynoměru, Vám v souladu s Novým občanským zákoníkem, platným od 1.1.2016, sdělujeme údaje, o kterých jsme povinni Vás před uzavřením smlouvy informovat.

  Předsmluvní informace Pražské plynárenské, a. s.

  Pražská plynárenská, a.s., ve smyslu § 1811 a § 1820 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) sděluje budoucím zákazníkům (dále jen „Zákazník“, respektive „Zákazníci“) podstatné údaje a skutečnosti pro uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu kategorie Domácnost nebo Maloodběratel nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí kategorie Maloodběratel – domácnost a Maloodběratel – podnikatel (dále jen „Smlouva“, respektive „Smlouvy“).

  Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492, DIČ CZ60193492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen „PP“), je obchodník s plynem a elektřinou.
  číslo licence na obchod s plynem 241218964
  číslo licence na obchod s elektřinou 141015380
  číslo registrace u operátora trhu 3602
  zákaznická linka800 134 134
  e-mailová adresa callcentrum@ppas.cz
  webové stránky PP www.ppas.cz

  Vztah obchodních podmínek ke Smlouvě

  V rámci usnadnění a urychlení procesu uzavírání Smluv, nejsou některá smluvní ujednání obsažena v samotných Smlouvách, ale jsou uvedena v Obchodních podmínkách dodávky zemního plynu PP nebo v Obchodních podmínkách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí PP (dále jen „OP“), proto každá Smlouva obsahuje doložku, která odkazuje na příslušné OP. OP jsou v tištěné podobě připojeny ke Smlouvě a spolu s ní jsou předány Zákazníkovi.
  Oboustranným podepsáním Smlouvy se OP stávají nedílnou součástí Smlouvy, což znamená, že se na Zákazníka budou vztahovat i práva a povinnosti, která jsou uvedená v OP. Stane-li se, že v OP bude uvedeno ustanovení, které bude v rozporu s ujednáním uvedeným v uzavřené Smlouvě, platí ujednání uvedené ve Smlouvě. Je proto v zájmu Zákazníka, aby se s OP před uzavřením Smlouvy podrobně seznámil a v případě, že některým ustanovením nebude rozumět, aby o vysvětlení požádal zaměstnance na obchodních přepážkách PP Jungmannova 31, Praha 1 - Nové Město nebo U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, telefonicky na čísle800 134 134 nebo elektronicky na adrese callcentrum@ppas.cz. OP jsou v písemné formě dostupné na obchodních přepážkách PP a v elektronické podobě na internetových stránkách www.ppas.cz

  Uzavírání Smluv

  Zákazník může zmocnit jinou osobu, aby za něj právně jednala při uzavření, změně či ukončení Smlouvy. PP je oprávněna v tomto případě od Zákazníka požadovat, aby jeho podpis na plné moci byl úředně ověřen.

  PP Smlouvy uzavírá vždy písemně.

  Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno, na jakou dobu se Smlouva uzavírá, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
  U Smluv uzavřených na dobu určitou platí, že v případě, že Zákazník nejméně 30 dní před uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána, PP písemně neoznámí, že trvá na jejím ukončení nebo Obchodníka písemně nepožádá o pokračování platnosti Smlouvy na dobu neurčitou, Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu jednoho roku, a to i opakovaně.
  Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může Zákazník vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi PP. Smlouvu je možné ukončit též dohodou a odstoupením od Smlouvy. Odstoupit od Smlouvy je však možné jen tehdy, pokud to umožňuje zákon nebo smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě nebo OP.
  Předpokladem uzavření Smlouvy je skutečnost, že Zákazník má s příslušným provozovatelem distribuční soustavy uzavřenu smlouvu o připojení. Jedná-li se o dodávku zemního plynu, kde je distributorem společnost Pražská plynárenská distribuce, a. s., a odběrné místo Zákazníka splňuje podmínky pro připojení k jeho distribuční soustavě, PP je od Pražské plynárenské distribuce, a. s., zmocněna, aby jí zastoupila při uzavření smlouvy o připojení.
  Obchodník je oprávněn při uzavření Smlouvy od Zákazníka požadovat složení kauce nebo s ohledem k okolnostem i po jejím uzavření. Obchodník je oprávněn výši kauce stanovit až do výše trojnásobku měsíční zálohy.
  Kauci je obchodník oprávněn požadovat zejména v případech, když Zákazník projevil platební nekázeň v rámci dřívějšího smluvního vztahu s Obchodníkem nebo se opakovaně dostane do prodlení s platbami podle Smlouvy, je-li Zákazník dlužníkem jiných fyzických či právnických osob, má-li Zákazník trvalé bydliště nebo sídlo v jiném státě apod. Obchodník o složení kauce vydá Zákazníkovi potvrzení. Případné bankovní úroky z poskytnuté kauce připadají Obchodníkovi na úhradu nákladů spojených s vedením účtu.
  Kauce dle tohoto odstavce slouží jako zajištění pro případ, kdy Zákazník nedodrží platební podmínky a Obchodníkovi vznikne za Zákazníkem pohledávka po splatnosti. Nesložení kauce se považuje za podstatné porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy. V případě, že byla mezi smluvními stranami sjednána povinnost Zákazníka dát kauci Obchodníkovi před započetím dodávky plynu, vzniká povinnost Obchodníka zahájit dodávku plynu až po zaplacení kauce. Kauce nemá charakter závdavku ve smyslu ustanovení § 1808 občanského zákoníku, v platném znění. Obchodník je oprávněn započíst kauci dle tohoto odstavce na svoji splatnou pohledávku za Zákazníkem. Obchodník provede započtení v případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu z důvodu uvedeného v čl VI. bod 3. písm b) OP nebo z jiného důvodu, vznikne-li po konečném vyúčtování záloh nedoplatek. Započtení bude Zákazníkovi oznámeno v konečné zúčtovací faktuře. Kauce resp. její nezapočtená část bude Zákazníkovi vrácena po ukončení smluvního vztahu ve lhůtě do 30 dnů po vystavení konečné zúčtovací faktury. V průběhu smluvního vztahu si mohou smluvní strany ujednat změnu výše kauce. Obchodník může vrátit kauci zákazníkovi kdykoli v průběhu smluvního vztahu.
  Pro případ, kdy Zákazník uzavírá s PP Smlouvu korespondenčním způsobem pomocí formuláře – Návrh Smlouvy, který je umístěn na internetových stránkách www.ppas.cz, PP předem, ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ, vylučuje přijetí Zákazníkem podepsaného Návrhu Smlouvy, k němuž by Zákazník připojil jakýkoli dodatek nebo od jehož textu by se Zákazník jakýmkoli způsobem odchýlil.
  Uzavře-li Zákazník v postavení spotřebitele Smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory PP, může využít svého práva od uzavřené Smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, přičemž odstoupení je účinné jeho doručením obchodníkovi. Odstoupit od Smlouvy může Zákazník pouze písemně. Zákazník může využít formulář, který je i s návodem na jeho použití umístěn na internetových stránkách www.ppas.cz. Zákazník dodrží lhůtu k odstoupení, předá-li písemné odstoupení od Smlouvy poštovnímu přepravci ve lhůtě pro odstoupení.

  Řešení stížnosti

  Nebude-li Zákazník spokojen s postupem PP při uzavírání Smlouvy nebo způsobem, kterým mu byla na základě Smlouvy poskytnuta dodávka zemního plynu nebo elektřiny, může podat písemně stížnost na adresu sídla PP nebo e-mailem na adresu reklamace@ppas.cz. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo stížnost podává, co je jejím předmětem a čeho se Zákazník domáhá. Výsledek prošetření stížnosti oznámí PP písemně Zákazníkovi se sdělením, zda je stížnost důvodná či nikoliv. V případě, že stížnost bude důvodná či částečně důvodná,
  PP v oznámení uvede též uložená opatření.
  Zákazník se též může obrátit na Energetický regulační úřad, který je oprávněn rozhodovat spory o uzavření Smlouvy mezi PP a Zákazníkem a spory o omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce zemního plynu, elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce. Energetický regulační úřad též vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti podnikání v plynárenství a elektroenergetice.

  Cena a její úhrada

  Uzavřením Smlouvy dochází k dohodě o způsobu, jakým bude cena vytvořena. Tento způsob je vždy uveden v aktuálním Ceníku PP pro příslušnou komoditu. Ceníky obsahují ceny dodávky zemního plynu a ceny dodávky elektřiny.
  Cena dodávky zemního plynu se skládá ze dvou složek, regulované a neregulované části.
  Regulovaná část se týká distribuce zemního plynu a ceny za služby operátora trhu OTE, a. s., (dále jen „OTE“). Cena za distribuci zemního plynu je stanovena podle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro příslušného provozovatele distribuční soustavy. Cenu za služby OTE stanovuje Energetický regulační úřad ve svém cenovém rozhodnutí. Tato cena platí pro všechna odběrná místa ve stejné výši. Případné změny regulovaných složek ceny vyvolané vydáním nových cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu se nepovažují za změnu ceny sjednané Smlouvou.
  Neregulovaná část, označována také jako cena ostatních služeb dodávky zemního plynu, se skládá z komoditní složky ceny a z kapacitní složky ceny nebo stálého měsíčního platu. Cenu PP stanovuje na tržním principu a její výše se sjednává Smlouvou.
  K výsledné ceně se připočítává daň ze zemního plynu a daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Zdanění zemního plynu upravuje zákon číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pro odběratele z kategorie omácností jsou dodávky zemního plynu od této daně osvobozeny. DPH upravuje zákon číslo 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. V ceníku jsou jednotlivé ceny uvedeny jak bez DPH tak včetně současně platné DPH. Případné změny výše daní, které jsou vyvolány změnou obecně závazných právních předpisů, se nepovažují za změnu ceny sjednané Smlouvou.
  Cena dodávky elektřiny se skládá ze dvou složek, regulované a neregulované části.
  Regulovaná část se týká ceny služby distribuční soustavy, které zahrnují i cenu za systémové služby, cenu za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
  Cena za distribuci elektřiny se skládá z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a ceny za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu v Kč/MWh
  a ceny za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu v Kč/MWh podle sazeb distribuce elektřiny. Výši těchto cen stanovuje Energetický regulační úřad svým cenovým rozhodnutím.
  Znění cenových rozhodnutí je uveřejněno na internetové stránce
  www.eru.cz. Ceny za distribuci elektřiny se u jednotlivých distribučních společností mohou lišit.
  Případné změny regulovaných složek ceny, vyvolané vydáním nových cenových rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem, se nepovažují za změnu ceny sjednané Smlouvou.
  Neregulovaná část, označována také jako cena za dodávku elektřiny, se skládá ze stálého měsíčního platu za odběrné místo v Kč/měsíc a z ceny za spotřebovanou elektřinu ve vysokém a nízkém tarifu v Kč/MWh. Tuto cenu PP stanovuje na tržním principu a její výše se sjednává Smlouvou.
  K výsledné ceně se připočítává daň z elektřiny a DPH. Zdanění elektřiny upravuje zákon číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. DPH upravuje zákon číslo 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. V ceníku jsou jednotlivé ceny uvedeny jak bez DPH tak včetně současně platné DPH.
  Případné změny výše daní, které jsou vyvolány změnou obecně závazných právních předpisů, se nepovažují za změnu ceny sjednané Smlouvou.
  Náklady na dodávky zemního plynu nebo náklady na dodávky elektřiny se hradí průběžně zálohovým způsobem. Výši a frekvenci záloh PP se Zákazníkem dohodne tak, aby zálohové platby kryly celkovou důvodně předpokládanou spotřebu plynu nebo elektřiny na následující zúčtovací období. Pro následující zúčtovací období výši záloh může PP upravit v souvislosti se skutečnou spotřebou za předcházející zúčtovací období, nedojedná-li Zákazník s PP jinak. Zákazník může PP požádat o úpravu frekvence a výše záloh na obchodních přepážkách PP, elektronicky na internetových stránkách www.ppas.cz, přes zákaznickou linku telefonní číslo800 134 134 nebo prostřednictvím SMS na číslo 720 002 922.
  Zúčtování zaplacených záloh PP provádí v souladu s vyhláškou číslo 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek zemního plynu, elektřiny nebo tepelné energie, v platném znění, zpravidla za 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, pokud se PP se Zákazníkem nedohodnou na kratší době, nejdéle však za období 14 kalendářních měsíců.

  Změna dodavatele

  Zákazník má právo na volbu a bezplatnou změnu dodavatele zemního plynu nebo elektřiny. Hodlá-li Zákazník přejít od svého stávajícího dodavatele zemního plynu nebo elektřiny k PP, musí před uzavřením Smlouvy PP sdělit podmínky, za kterých je možné Smlouvu uzavřenou se stávajícím dodavatelem ukončit. V případě, že Zákazník PP poskytne neúplné nebo nepravdivé údaje, které způsobí, že OTE nepotvrdí změnu dodavatele ve smyslu příslušných právních předpisů, PP neodpovídá za to, že uzavřenou Smlouvu nebude moci plnit.

  Obchodní podmínky, platné od 1.1.2016
  Ceník nadstandardních služeb
  Ceník, platný od 1.1.2016

Čestné prohlášení

Ceník nadstandardních služeb

Zákaznický portál

Další formuláře/obchodní podmínky

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
10.01.2019
Večerní Prahou aneb po stopách plynových lamp s Pražskou plynárenskou už tuto sobotu 12. 1. 2019! Tentokrát...
21.12.2018
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o úpravě provozní doby v pondělí 31.12.2018....
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.